Statut PTNO przewiduje trzy rodzaje członkostwa:

  • członkiem zwyczajnym może być każdy pracujący naukowo, względnie wykazujący zainteresowanie problematyką ogrodniczą, który zadeklaruje współprace i pomoc w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa;

  • członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje na jego rzecz poparcie finansowe;

  • członkiem honorowym może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju nauk ogrodniczych lub wyświadczyła Towarzystwu szczególne usługi.

 

Godność członka honorowego przyznano następującym wielkim uczonym: Stanisław Cebula, Tadeusz Hołubowicz, Mikołaj Knaflewski, Marian Kossowski, Andrzej Libik, Barbara Michalik, Józef Piróg, Maria Szymańska. Członkami honorowymi byli również: Wojciech Angelus, Edward Close, Eugeniusz Kołota, Jerzy Korohoda, Nora Krusze, Janusz Lipecki, Jan Myczkowski, Szczepan Pieniążek, Henryk Skąpski, Jerzy Skierkowski, Jan Starck, Stanisław Zagaja.

 

Materialną podstawą działalności statutowej Towarzystwa są środki finansowe przydzielane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizacje konkretnych zadań z zakresu upowszechniania wiedzy oraz na działalność wydawniczą. Korzysta również ze wsparcia sponsorów. Niewielkie środki pozyskiwane są także ze składek członkowskich. W jej ramach członkowie otrzymują 2 numery czasopisma Folia Horticulturae oraz Biuletyn informacyjny.

 

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów wysokość składki członkowskiej wynosi
100 zł rocznie.
Doktoranci oraz studenci płacą składkę ulgowa (50%).

 

Składki członkowskie można wpłacać na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych:
Bank Pekao SA, I Oddział w Krakowie, nr 81 1240 1431 1111 0000 1045 9430.

 

 

Tak, chcę się zapisać
do góry